Kaucja z tytułu opłaty rezerwacyjnej nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty podatku VAT

Jak wynika z interpretacji podatkowej Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 listopada 2016 r. (znak sprawy: 2461-IBPP2.4512.764.2016.1.IK), w przypadku gdy spółka realizująca inwestycję deweloperską będzie pobierać opłatę rezerwacyjną w formie kaucji na zabezpieczenie zawarcia umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej przeniesienia własności lokali.

Deweloper będący czynnym podatnikiem VAT, wniósł o wydanie interpretacji podatkowej. Miało to związek z realizowaną przez spółkę inwestycją polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową. W związku z tym planowane jest zawieranie umów rezerwacyjnych, które polegać mają na powstrzymywaniu się przez dewelopera od oferowania zarezerwowanego mieszkania do sprzedaży osobom trzecim. W związku z zawarciem tej umowy spółka ma zamiar pobierać opłatę, która stanowić ma w swojej istocie kaucję na zabezpieczenie zawarcia umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej przeniesienia własności nieruchomości. Kwota opłaty ma być uiszczana na bieżący rachunek spółki, a brak jej zapłaty ma skutkować anulowaniem umowy rezerwacyjnej.

W przypadku gdy umowa skutkująca zobowiązaniem się nabywcy do uiszczenia ceny za lokal zostanie zawarta, opłata rezerwacyjna może być zaliczona na poczet części ceny zakupu lokalu (co wiązać się będzie z przeksięgowaniem na rachunek powierniczy) jedynie na postawie pisemnego oświadczenia rezerwującego. Jeśli takie oświadczenie nie zostanie złożone, opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na jego rzecz.

Dlatego też w ocenie spółki ta forma uiszczenia opłaty rezerwacyjnej nie wiąże się w żaden sposób z zapłatą ceny za nabycie lokalu mieszkalnego, jak i świadczeniem jakichkolwiek usług, w szczególności zapłata ta nie jest: przedpłatą, zaliczką, zadatkiem lub ratą w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, a zatem w chwili jej otrzymania nie powstanie po stronie dewelopera obowiązek podatkowy w podatku VAT w przedmiocie tej opłaty.

Przedstawione powyżej stanowisko spółki zostało podzielone przez organ podatkowy. Uznał on, że w momencie wniesienia przez klienta opłaty do momentu podpisania umowy deweloperskiej bądź umowy przedwstępnej, wpłata ta nosi znamiona kaucji, a co za tym idzie nie stanowi przedpłaty ani zaliczki na poczet przyszłej dostawy lokalu w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. W konsekwencji, w momencie zapłaty kaucji od klienta, u dewelopera nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT.

Zaznaczyć należy, iż samo nazwanie przez strony w umowie danej płatności mianem kaucji nie powoduje, iż płatność ta nie podlega umowie VAT. Każdy taki przypadek musi być oceniony przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności stanu faktycznego, jednakże zaprezentowany powyżej sposób pobierania opłaty rezerwacyjnej wydaje się korzystnym sposobem ominięcia konieczności zapłaty podatku VAT.

Źródło: http://archiwum.rp.pl/artykul/1333517-Kaucja-z-tytulu–umowy-rezerwacyjnej–bez-daniny.htmlKomentarze ( )

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pobierz ustawę

Najnowsze aktualności

Kontakt

Skontaktuj się z

Skontaktuj się z nami
+48 61 222 43 80
office@filipiakbabicz.com

Filipiak Babicz