Zwolnienie od podatku PIT obejmuje także refinansowanie kredytem hipotecznym wcześniejszego zakupu mieszkania za gotówkę

Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. (znak sprawy: 2461-IBPB-2-2.4511.881.2016.1.MZA) możliwym jest zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z wydatkowaniem środków na nabycie lokalu mieszkalnego lub domu w sytuacji późniejszego refinansowania kredytem zakupu tej nieruchomości.

Stan sprawy przedstawiał się następująco: wnioskodawcy pozostający w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej nabyli mieszkanie własnościowe wraz z udziałem w gruncie. Jednakże po krótkim czasie od jego zakupu zaistniała konieczność sprzedaży lokalu przed końcem określonego w ustawie pięcioletniego terminu, po upłynięciu którego nie powstaje obowiązek podatkowy. Wyłączeniem obowiązku podatkowego w tym przedmiocie jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od jej zbycia. Wnioskodawcy za gotówkę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania zakupili nową nieruchomość, jednakże istniała możliwość, że w przeciągu dwóch lat od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego będą musieli zaciągnąć kredyt hipoteczny refinansujący kupno nowego mieszkania.

W związku z tym zadali oni organowi podatkowemu pytanie: Czy refinansowanie kredytem nowo zakupionej nieruchomości mieszkalnej i związane z tym obciążenie hipoteki spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania zakupionego w maju 2016 r.? Stanęli oni przy tym na stanowisku, że działanie to nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia z podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał rację wnioskodawcom. Wskazał on, że w sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

-nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

-nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

-nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

-budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

-rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto organ wyjaśnił, że „refinansowanie wydatków wstecz to nic innego jak uzyskanie kredytu hipotecznego, o który podatnik może się starać już po fakcie zakupu nieruchomości. W ten sposób może dojść do „odzyskania” środków pieniężnych. Zauważyć jednak należy, że środki te nie będą już tymi samymi środkami. Środki pieniężne, za które Wnioskodawca wraz z małżonką zakupią nową nieruchomość (lokal mieszkalny albo dom) będą pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego wspólnie przez małżonków w 2016 r. a więc ze środków własnych małżonków. Z kolei środki pochodzące z refinansowania kredytem zakupu nowej nieruchomości mieszkalnej obciążonej hipoteką będą środkami jakie bank pożyczy Wnioskodawcy i jego małżonce na podstawie zawartej umowy kredytowej. Środki te będą zatem zupełnie innymi środkami i w takiej sytuacji nie może być mowy o ponownym wykorzystaniu tych samych środków, lecz o ponownym wykorzystaniu środków, tyle że pochodzących z banku a nie ze środków własnych Wnioskodawcy i jego małżonki”.

Podsumowując, refinansowanie kredytem hipotecznym zakupu nieruchomości dokonanego w formie gotówkowej nie powoduje konieczności uiszczenia podatku ze względu na to, że samo refinansowanie jest zupełnie inną czynnością niż zakup mieszkania . W związku z tym dzieje się to niejako „obok” obowiązku podatkowego i nie ma na niego wpływu. Dlatego też, z punktu widzenia prawa podatkowego, lepiej jest najpierw zakupić nieruchomość za gotówkę otrzymaną ze sprzedaży starej nieruchomości, niż od razu zaciągać zobowiązanie na nabycie mieszkania.

Interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. (znak sprawy: 2461-IBPB-2-2.4511.881.2016.1.MZA)

LINK: https://interpretacje-podatkowe.org/sprzedaz-nieruchomosci/2461-ibpb-2-2-4511-881-2016-1-mzaKomentarze ( )

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pobierz ustawę

Najnowsze aktualności

Kontakt

Skontaktuj się z

Skontaktuj się z nami
+48 61 222 43 80
office@filipiakbabicz.com

Filipiak Babicz