Aktualna wersja ustawy

USTAWA
z dnia 16 września 2011 r.

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Art. 35.
| Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1. w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.”;

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2. w art. 57 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.”.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Art. 36.
| Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) w części trzeciej po art. 425 dodaje się Tytuł I a w brzmieniu:
„Tytuł I a.
Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
Art. 425 1. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się w razie ogłoszenia upadłości dewelopera w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377), zwanej dalej „ustawą o ochronie nabywcy”.
Art. 425 2. 1. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera środki zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie oraz dopłaty wnoszone przez nabywców na podstawie art. 4254 ust. 1 pkt 2, stanowią osobną masę upadłości, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objętych tym przedsięwzięciem. 2. Środki, prawa oraz dopłaty, o których mowa w ust. 1, związane z realizacją poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich stanowią odpowiednio osobne masy upadłości. 3. Mienie wchodzące w skład osobnych mas upadłości oznaczy sędzia – komisarz.
Art. 425 3. Do zobowiązań niepieniężnych upadłego względem nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych przepisu art. 91 ust. 2 nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 4254 ust. 5.
Art. 425 4.
1. Zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych (zgromadzenie nabywców) podejmuje uchwałę w przedmiocie:
1) zaspokojenia się ze środków zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, o których mowa w ustawie o ochronie nabywcy, albo
2) kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez zarządcę, gdy odebrano zarząd własny upadłemu, albo syndyka i wysokości dopłat koniecznych do jego zakończenia albo
3) zawarcia układu, o którym mowa w art. 271 ust. 1.
2. Zgromadzenie nabywców może wyrazić zgodę na swobodny wybór wykonawcy przez zarządcę albo syndyka, z jednoczesnym
określeniem istotnych warunków umowy. Przepisy art. 320–322 stosuje się odpowiednio.
3. Zwołanie zgromadzenia nabywców dla każdej osobnej masy upadłości jest obowiązkowe.
4. Zgromadzenie nabywców podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, w obecności co najmniej połowy nabywców mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności przypadających nabywcom uprawnionym do uczestniczenia w tym zgromadzeniu.
5. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub uchylenia podjętej uchwały przez sędziego-komisarza, mienie stanowiące osobną masę upadłości wchodzi do masy upadłości, a
zobowiązania niepieniężne upadłego przekształcają się w zobowiązania pieniężne.
6. W pozostałym zakresie do zgromadzenia nabywców stosuje się odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli.
Art. 425 5. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 4254 ust. 1 pkt 2, syndyk przenosi na nabywców prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego, a kwoty pozostałe w osobnej masie upadłości wchodzą do funduszów masy upadłości.”.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Art. 37.
| Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przepis art. 4 ustawy stosuje się do przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Art. 38.
| Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

W przypadku przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu, do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym zamieszcza w sposób widoczny dla nabywcy informację o braku stosowania środków ochrony, o których mowa w art. 4.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Art. 39.
| Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony przed dniem wejścia w życie ustawy, pomiaru powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego dokonuje się na zasadach dotychczasowych.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Art. 40.
| Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rada Ministrów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i przedłoży Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian, w terminie 2 lat od dnia jej wejścia w życie.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Art. 41.
| Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pobierz ustawę

Najnowsze aktualności

Kontakt

Skontaktuj się z

Skontaktuj się z nami
+48 61 222 43 80
office@filipiakbabicz.com

Filipiak Babicz