Aktualna wersja ustawy

USTAWA
z dnia 16 września 2011 r.

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Art. 15.
| Inne wersje | Zobacz Komentarz

Wybierz wersję ustawy:

Wybierz wersję ustawy:

FilipiakBabicz

Podstawowa różnica co do obu tych gwarancji to, iż w przypadku gwarancji bankowej gwarantem zwrotu pieniędzy nabywcy jest bank, a w przypadku ubezpieczeniowej – zakład ubezpieczeń. Ustanowienie gwarancji stanowić ma zatem dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby środki znajdujące się na otwartym rachunku powierniczym nie były w stanie pokryć roszczenia nabywcy. Nie zabezpiecza natomiast w żadnym wypadku ewentualnych roszczeń z tytułu wad nieruchomości.

Jak jednak twierdzi się w literaturze (por. Komentarz do art.15 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Andrzej Burzak, Małgorzata Okoń, Piotr Pałka, LEX/el. 2012), przepis ten jest w świetle art. 4 ustawy przepisem bezprzedmiotowym i pozostanie przepisem martwym. Zgodnie bowiem z art. 4 deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony:
1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową;
3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową;
4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Skoro wystarczające dla spełnienia wymagań ustawowych jest zapewnienie samego otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, to raczej trudno zakładać, aby jakikolwiek deweloper oprócz rachunku dodatkowo zapewniał nabywcom gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową. Dlatego też trudno stwierdzić, że zwrot „deweloper zapewnia” zawarty w art. 15 ustawy oznacza obowiązek dla dewelopera ustanowienia takiej gwarancji. Zapewnienie gwarancji zależne jest wyłącznie od woli dewelopera, dlatego też koniecznie należy zwrócić uwagę na to, iż nabywcy nie przysługuje tutaj roszenie o jej ustanowienie.

Co więcej, zwraca się niekiedy uwagę na to, iż przepis ten poprzez automatyczne uzależnianie aktualizacji wypłaty środków gwarantowanych od ogłoszenia upadłości ubezpieczyciela, jest wadliwie skonstruowany, ponieważ zgromadzenie nabywców w przypadku upadłości dewelopera może zdecydować o kontynowaniu przedsięwzięcia, a zatem wypłacenie środków z gwarancji w takiej sytuacji byłoby przedwczesne. Trudno zatem nie dojść do wniosku, iż regulacja ta jest w oczywisty sposób wadliwie skonstruowana.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1. Deweloper zapewni nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy – na jego żądanie – środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku:
1) ogłoszenia upadłości dewelopera, albo
2) odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6.

| Inne wersje | Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2. W przypadku odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 6 wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków wypłaconych nabywcy z mieszkaniowego rachunku powierniczego.

| Inne wersje | Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2a. W przypadku, o którym mowa w art. 425m ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844), wysokość wypłaty, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę środków w części dotyczącej nabywcy przekazanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy przedsiębiorcy nabywającego nieruchomość na podstawie art. 425l ust. 1 tej ustawy.

| Inne wersje | Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.

| Inne wersje | Dodaj komentarz

Wybierz wersję ustawy:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Art. 16.
| Zobacz Komentarz

Wybierz wersję ustawy:

FilipiakBabicz

Artykuł ten mówi o roszczeniach nabywcy względem banku, który prowadzi otwarty mieszkaniowych rachunek powierniczy dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy, wypłacana jest w wysokości środków wpłaconych przez niego na ów rachunek, bez uwzględnienia oprocentowania. Gwarancja ta nie obejmuje również ryzyka utraconych przez nabywcę korzyści z powodu ogłoszenia upadłości dewelopera albo z powodu odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej na skutek nieprzeniesienia na niego przez dewelopera prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej, w terminie określonym w tej umowie. Oczywiście nie zwalnia to dewelopera z odpowiedzialności za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1. W przypadku stosowania zabezpieczenia roszczeń nabywcy, o których mowa w art. 15, z chwilą wypłaty środków z tytułu udzielonej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, roszczenia przysługujące nabywcy przeciwko bankowi prowadzącemu rachunek powierniczy przechodzą na gwaranta.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmują odsetek od wpłaconych środków oraz utraconych korzyści.

| Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pobierz ustawę

Najnowsze aktualności

Kontakt

Skontaktuj się z

Skontaktuj się z nami
+48 61 222 43 80
office@filipiakbabicz.com

Filipiak Babicz